Regulamin sprzedaży internetowej

Słowniczek:

Sklep – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy działający w domenie www.refeelconcept.com, w którym Klienci mogą dokonywać zakupów produktów ekologicznych, w szczególności środków czystości i kosmetyków, pod marką „Refeel”.

Sprzedający – Refeel Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Saperów 17, 53 – 151 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000835399, NIP: 8992878039, adres e-mail: info@refeelconcept.com.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym umowę sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierającą za pośrednictwem Sklepu ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto Klienta – utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta służący m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii zamówień, danych dotyczących wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

Produkty – produkty ekologiczne pod marką „Refeel”, w szczególności środki czystości i kosmetyki w szklanych, zwrotnych butelkach, możliwe do nabycia w Sklepie.

Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca domenę www.refeelconcept.com, w której funkcjonuje Sklep.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów prowadzonej przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu, w tym warunki składania zamówień przez Klientów, zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientom, sposób i termin zapłaty, oraz zasady składania reklamacji, a także uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość przez Konsumentów i Indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach Konsumentów.
 2. Regulamin określa nadto zasady i warunki świadczenia drogą elektroniczną przez Sprzedającego nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów i Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, przez które w szczególności rozumie się podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenie lub uszkodzenie funkcjonalności Sklepu.

§ 2
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

 1. Wymagania techniczne, jakie musi spełniać Klient, aby korzystać z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sklep to:
  • dysponowanie połączeniem z siecią internetową o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 mbits/512 kbits, adres stały, publiczny;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, Microsoft Edge lub innej podobnej przeglądarki;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, określonych w ust. 1 powyżej, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych usług lub też całkowicie uniemożliwiać ich wykonanie.

§ 3
Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polegają na prowadzeniu sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie na rzecz Klientów, jak również na świadczeniu nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta dla zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient w celu rejestracji, powinien podać jedynie aktywny adres e-mail, na który otrzyma automatycznie wygenerowane hasło celem zalogowania się na stronie serwisu www.refeelconcept.com, pod którą działa Sklep, a także zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji Konta Klienta, dochodzi do zawarcia umowy o nieodpłatne świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.
 4. Klient może w każdym usunąć Konto Klienta, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta Klienta zawartej ze Sprzedającym.
 5. W przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu, w szczególności dostarczania treści bezprawnych, przez które rozumie się treści, które mogą wywołać zakłócenie lub uszkodzenie funkcjonalności Sklepu, Sprzedający może wypowiedzieć Klientowi umowę prowadzenia Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta Klienta.

§ 4
Zasady składania zamówień

 1. Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem, a Sprzedającym, są Produkty prezentowane w witrynie Sklepu.
 2. Klient jest uprawniony do składania zamówień Produktów dostępnych w Sklepie bez konieczności dokonywania rejestracji i tworzenia Konta Klienta.
 3. Umieszczenie w witrynie Sklepu określonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Klientów do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W celu złożenia zamówienia Produktu w Sklepie Klient powinien:
  1. wejść na stronę Sklepu;
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia oraz jego ilość, a następnie zaznaczyć pole „Dodaj do koszyka”;
  3. przejść do koszyka i wybrać:
   • ilość zamawianych Produktów (Produktu);
   • sposób dostarczenia Produktów (Produktu);
   • zaznaczyć pole “Przejść do płatności” i przejść do formularza zamówienia;
   • w formularzu zamówienia wpisać swoje dane, tj.: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwę firmy), adres e-mail, numer telefonu oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktów (Produktu), który obejmuje ulicę, numer domu i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy i państwo dostawy. W przypadku Klientów posiadających Konto Klienta dane formularza zostaną uzupełnione automatycznie, ale wówczas Klient ma możliwość zmiany adresu dostawy poprzez zaznaczenie pola „Wysłać na inny adres”. Klient może również zamieścić uwagi do zamówienia w polu „Uwagi do zamówienia”;
   • zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia;
   • zaznaczyć pole „Kupuję i płacę”;
   • dokonać płatności za zamówienie.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie Sklepu jest zarówno prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, jak również akceptacja postanowień Regulaminu. Uchybienie przez Klienta któremukolwiek z ww. obowiązków jest równoznaczne z brakiem możliwości realizacji zamówienia przez Sklep.
 6. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość zgłoszenia chęci ponownego użycia plastikowych końcówek (aplikatorów) do Produktów poprzez zaznaczenie takiej opcji w okienku. Sprzedający nie dołączy wówczas plastikowych końcówek (aplikatorów) do przesyłki z Produktami zamówionymi przez Klienta.
 7. Zamówienie złożone Sprzedającemu przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego przez Klienta Produktu za określoną w zamówieniu cenę. Oferta ta wiąże Klienta, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 8. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez automatycznie generowaną wiadomość e-mail wysyłaną Klientowi. Wiadomość ta zawiera: numer i datę zamówienia, dane zakupionego Produktu, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy sprzedaży, termin, miejsce i sposób dostawy, a także informację, iż realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności Klienta za wybrany Produkt.
 9. Z momentem otrzymania przez Sprzedającego płatności za zamówienie, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem.

§ 5
Sprzedaż subskrypcyjna

 1. Niezależnie od możliwości złożenia pojedynczego Zamówienia na zasadach określonych w § 4 powyżej, każdy Klient ma możliwość składania Zamówień w modelu subskrypcyjnym polegającym na składaniu przez Klienta Zamówień na określone Produkty, grupy Produktów lub zestawy Produktów dostępne w sklepie w z góry ustalonych, cyklicznych odstępach czasu.
 2. Do składania Zamówień w modelu subskrypcyjnym stosuje się odpowiednio postanowienia w § 4, z wyjątkami określonymi w niniejszym paragrafie.
 3. Do złożenia Zamówienia w modelu subskrypcyjnym dochodzi w momencie zaznaczenia przez Klienta w koszyku opcji cyklicznych zamówień poprzez wybór jednej z opcji częstotliwości dostawy Produktów: „codziennie”, „co miesiąc”, „co 2 miesiące” albo „co 3 miesiące”. Klient obowiązany jest do podania danych karty płatniczej, z której pobierane będą środki tytułem kosztów realizacji każdego z okresowych Zamówień złożonych w ramach subskrypcji.
 4. Do momentu obciążenia rachunku bankowego Klienta celem realizacji okresowego Zamówienia złożonego w ramach subskrypcji, Klient ma możliwość anulowania pojedynczego Zamówienia okresowego w ramach subskrypcji, jak również całkowitej rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów.

§ 6
Ceny i płatności

 1. Ceny wszystkich Produktów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto, tj. zawierają wszelkie podatki. Ceny Produktów nie obejmują natomiast kosztów dostawy, o których mowa w § 7 Regulaminu.
 2. Zapłata za Produkty przez Klienta następuje po zaznaczeniu przez Klienta pola „Kupuję i płacę” po zrealizowaniu kroków opisanych w § 4 ust. 4 Regulaminu w drodze:
  • elektronicznego przelewu bankowego dokonywanego za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  • płatności poprzez system płatności mobilnych BLIK;
  • płatności bezpośrednio z karty płatniczej Klienta.
 3. Po wybraniu właściwej opcji płatności spośród określonych w ust. 2 powyżej, Klient zostanie przekierowany do panelu służącego do dokonania i potwierdzenia płatności za zamówienie.
 4. Dowodem zapłaty za Produkt jest elektroniczny dokument realizacji zamówienia lub faktura VAT, gdy Klient zażądał jej wystawienia, które wysyłane są Klientowi na adres e-mail niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności Klienta za zamówienie.

§ 7
 Terminy i koszty dostawy

 1. Przekazanie zamówionych Produktów do wysłania Klientowi następuje w terminie do 3 (trzech) dni roboczych liczonych od dnia, w którym Sprzedający otrzymał od operatora płatności internetowych informację o zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 2. Wszystkie dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich DHL i InPost. Przewidywany termin dostawy Produktu na terenie Polski wynosi od 2 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
 3. Koszt dostawy zależy od wybranej przez Klienta firmy kurierskiej:
  • w przypadku wyboru przez Klienta kuriera DHL, koszt dostawy wynosi 15,00 zł brutto;
  • w przypadku wyboru przez Klienta dostawy do Paczkomatu InPost koszt dostawy wynosi 15,00 zł brutto;
  • w przypadku wyboru przez Klienta kuriera InPost, koszt dostawy wynosi 15,00 zł brutto;
  • Klient ponosi koszt dostawy z góry, wraz z płatnością za zamówiony Produkt
 4. Zakupione w Sklepie Produkty są dostarczane są na terytorium Polski.
 5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, jest uprawniony do sprawdzenia stanu przesyłki oraz do zweryfikowania czy odpowiada ona zamówieniu. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia przesyłki dostarczanej przesyłką kurierską, Klient może zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, jak również odmówić odbioru uszkodzonej przesyłki. Klient może zażądać od kuriera wydania jednego egzemplarza protokołu szkody w razie jego sporządzenia. Protokół szkody winien zostać załączony przez Klienta do reklamacji składanej Sprzedającemu w celu ułatwienia jej rozpatrzenia.
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym jako adres wysyłki, kurier pozostawia awizo z informacją o miejscu i terminie możliwego odbioru zamówienia.

§ 8
Zwrot opakowań

 1. Każdy Klient po zużyciu Produktów nabytych w Sklepie, ma możliwość odesłania ich opakowań w postaci szklanych butelek Sprzedającemu, które zostaną następnie wykorzystane przez Sprzedającego w dalszej sprzedaży Produktów.
 2. W celu dokonania zwrotu butelek po zużytych Produktach, Klient jest obowiązany do wypełnienia formularza zwrotu butelek dołączonego do każdego Zamówienia i odesłania go wraz ze zwracanymi butelkami na adres Sprzedającego. Formularz zwrotu butelek jest także możliwy do pobrania ze strony https://refeelconcept.com/wp-content/uploads/2021/06/formulaz-zwrotu-butelek.pdf.
 3. W przypadku odesłania Sprzedającemu butelek po zużytych Produktach:
  • Klient nieposiadający Konta Klienta oraz Klient posiadający Konto Klienta, ale niedokonujący zakupów Produktów w modelu subskrypcyjnym otrzyma od Sprzedającego kupon rabatowy do wykorzystania w Sklepie o wartości uzależnionej od ilości zwracanych butelek po zużytych Produktach, przy czym wartość kuponu rabatowego wynosić będzie 1 zł za każdą zwróconą butelkę;
  • Klient posiadający Konto Klienta i dokonujący zakupów Produktów w modelu subskrypcyjnym otrzyma wpłatę środków w wysokości 1 zł za każdą zwróconą butelkę, które zostaną ujawnione jako dodatnie saldo na Koncie Klienta i będą mogły zostać wykorzystane do dokonywania zakupów w Sklepie.

§ 9
Konsumenckie odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia mu zamówionego Produktu. Klient, chcąc odstąpić od umowy na wyżej wymienionych warunkach, powinien odpowiednio wypełnić i przesłać Sprzedającemu podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu bądź też złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: info@refeelconcept.com, które zawierać winno wszystkie informacje wskazane w formularzu załączonym do Regulaminu.
 2. Prawo konsumenckiego odstąpienia od umowy nie przysługuje po otwarciu przez Klienta opakowania Produktu (butelki), co wynika z art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Zwracany Produkt należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedającego: ul. Saperów 17, 53 – 151 Wrocław, w stanie nienoszącym śladów korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zwracanego Produktu oraz z zastrzeżeniem braku śladów otwarcia lub innego naruszenia opakowania Produktu (butelki).
 4. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Sprzedający. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt (cena Produktu oraz koszt dostawy) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 10
Reklamacje

 1. W przypadku, kiedy Produkt jest niezgodny z umową, Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu.
 2. Podstawę reklamacji stanowi wada fizyczna lub prawna Produktu, przy czym:
  • przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność Produktu z umową sprzedaży, gdy Produkt:
   1. nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na jego przeznaczenie;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;
   3. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
  • przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność Produkt z umową sprzedaży, gdy Produkt:
   1. stanowi własność osoby trzeciej,
   2. obciążony jest prawem osoby trzeciej,
   3. ograniczenie w korzystaniu z Produktu lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. Reklamacja Klienta może zostać złożona pisemnie na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@refeelconcept.com. Uprawnienie to przysługuje Klientowi w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia Produktu.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go od Sprzedającego (elektronicznego potwierdzenia zamówienia lub faktury VAT).
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się Klient składając zamówienie, określenie Produktu, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 6. W ramach składania reklamacji Klient może żądać:
  • wymiany Produktu na Produkt wolny od wad;
  • obniżenia ceny, chyba że Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad;
  • odstąpienia od umowy sprzedaży, o ile wada jest istotna, tj. do zwrotu zapłaconej ceny, chyba że Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad;
 7. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedającego za Produkt. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami albo Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady.
 8. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Produktu zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o wyniku jej rozpatrzenia.
 9. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający dokona żądanych przez Klienta czynności opisanych w ust. 7 powyżej. W takim wypadku Sprzedający zwróci Klientowi również ewentualne koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu i pokryje ewentualny koszt ponownego wysłania Produktu do Klienta.
 10. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klientów, którzy nie są Konsumentami albo Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku należy do Sprzedawcy, a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta niebędącego Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta.

§ 11
Dane osobowe, prywatność i pliki cookies

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów, w szczególności informacje wymagane przez art. 13 RODO, jak również zasady stosowania plików cookies przez Sklep zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://refeelconcept.com/polityka-prywatnosci/

§ 12
Zagrożenia wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający informuje, że dołożył wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Użytkowników i Klientów oraz ich urządzeń i oprogramowania.
 2. Jednocześnie jednak Sprzedający informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem polegającym w szczególności na możliwości narażenia na:
  • otrzymywanie spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną;
  • działanie złośliwego lub niechcianego oprogramowania zdolnego do samopowielania w sposób niezauważalny dla Klienta lub Użytkownika;
  • działanie oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika lub Klienta w Internecie, instalującego się bez ich wiedzy, zgody i kontroli;
  • zjawisko phishingu (łowienia haseł), tj. technikę łamania zabezpieczeń, używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających autentyczne;
  • zjawisko sniffingu (niedozwolonego podsłuchu), polegającego na działaniu nielegalnego oprogramowania przechwytującego i analizującego dane przepływające w sieci Internet;
  • wprowadzenie przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Klienci. W szczególności Klienci mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony internetowej Sklepu jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci, jak również wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 2. Wszystkie znaki towarowe, nazwy i opisy Produktów oraz ich zdjęcia, a także inne oznaczenia i dokumenty mogące stanowić przedmiot praw własności intelektualnej publikowane na stronie Sklepu, w tym niniejszy regulamin, objęte są ochroną prawną i ich bezprawne wykorzystywanie może narażać podmiot lub osobę dopuszczającą się naruszenia na odpowiedzialność cywilnoprawną.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadkach, gdy wymagać tego będą zmiany funkcjonalności Sklepu lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz poprzez informację zawartą na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian Regulaminu w życie. Sprzedający zapewnia, iż wszelkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, a wszelkie archiwalne wersje Regulaminu będą przechowywane na stronie internetowej Sklepu.
 4. W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów. Nadto Sprzedający informuje, iż w celu ochrony konsumentów Unia Europejska uruchomiła Platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich – Platformę ODR (On-line Dispute Resolution) pozwalającą na pozasądowe rozwiązywanie sporów między konsumentami i przedsiębiorcami https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 5. W przypadku sporów, których stroną jest Klient niebędący Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, właściwy do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 czerwca 2021 r.

Załącznik 1: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy